Dokumendid ja blanketid

Arengukava

Põhimäärus

Asjaajamiskord

Hindamise kord

Õppekava üldosa

Kodukord

Tunnirahuklassi töökord

Kehalise kasvatuse tunni kodukord

Õpilaste tunnustamise kord

Koolikohustuse täitmise kord

Pedagoogide ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Õpilaste kooli vastuvõtu ja koolist väljaarvamise kord

Tasemegrupide moodustamise kord

Individuaalse õppekava rakendamise kord

Päevakava

Loovtööde teemad 2017

Loovtöö tagasisideleht õpilasele2017

Loovtööde juhend 2017

Tugisüsteem

Taotlus 2.-9. klassi astujale

Töökorralduse reeglid

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Pikapäevarühma paevakava

Õpilasesinduse põhimäärus

Tervisekaitsenõuded koolile

Tervisekaitenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

 

Haapsalu Põhikoolis kehtivad Haapsalu Gümnaasiumi õppekorralduslikud dokumendid.